General conditions (generelle vilkår)

For English translation please see below after Norwegian version

Generelt

Vi som leverer nettsiden www.styleartvilla.no er Style Art Villa org. nr, 920 042 635,(”SAV”). Med begrepene ”vi, våre, vårt og oss” nedenfor betegnes SAV.

For å kunne registrere en kundekonto hos oss, for å kunne kjøpe produkt(er) via vår nettside må du ha fylt 18 år. Om du er under 18 år må du ha foresattes godkjenning. Gjennom kjøp av produkt(er) fra vårt sortiment, godkjenner du våre til enhver tid gjeldende generelle vilkår, og bekrefter dermed at opplysningene du oppgir om deg selv, er riktige.

Siden ulike skjermbilder og individuelle skjerminnstillinger påvirker fargegjengivelse, kan vi ikke garantere at fargenyansene på varene stemmer overens med de bildene som vises når du som forbruker besøker vår nettbutikk. Vi reserverer oss for eventuelle trykk- og skrivefeil.

Vi forbeholder oss retten til å kunne endre de Generelle vilkårene. De eventuelle forandringene vi gjør trer i kraft tidligst 10 dager etter at de justerte vilkårene er tilgjengelige på vår nettside. 

Firmainformasjon

Telefon:
458 57 619

Åpningstider:
Dette er kun nettbutikk og derfor er tilgjengelig 24 timer.

Adresse:
Style Art Villa, Marcus Thranes vei 68B, Fjellhamar, Norway

Organisasjonsnummer:
920 042 635

E-postadresse:
admn@styleartvilla.no 

Registrering
For е handle på Styleartvilla.no må du ikke registrere deg hos oss. Registreringen er gratis, og uten forpliktelser. 
Du bestemmer selv passord og legger inn e-postadresse når du registrerer deg. 

Misbruk av konto kan fører til at din konto blir lukket.

Salgsbetingelser

 Her gir vi deg en oversikt over våre salgsbetingelser.

  • Når du registrerer deg som kunde og bestiller en vare og betalingen er godkjent, vil du motta en bekreftelse på e-post og angrerettskjema.
  • Alle kunstverk som selges via oss er signert. Vi formidler kunst på vegne av kunstneren og vi selger ikke reproduksjoner. Kunstverk er kunstnerens eiendom inntil verket er betalt.
  • Hvis bestillingen er over 35 kg vil vi kontakte dere før varen sendes, for å bli enig om type frakt.
  • Du har 14 dagers angrefrist på kjøpet i henhold til kjøpsloven. Les med om angrefrist nederst på siden.
  • Trenger du hjelp eller mer opplysninger ta kontakt oss via epost: admn@styleartvilla.no

Betaling

Kjøp av varer hos Style Art Villa betales via betalingsløsninger på nettet.  Vi må ha registrert innbetaling før vi behandler ordren. 

Tilbud

Tilbud gjelder så langt lageret rekker. 

Angrefrist

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kjøper har mottatt varen, opplysninger om rettigheter i forhold til angrerettloven og angrerettsskjema. Kjøpesummen må være over NOK 300/- for å kvalifisere for angreretten. Dersom angrerettskjema og informasjon om rettigheter etter angrerettloven mangler utvides fristen til 3 måneder etter at kjøper har mottatt varen. 

Retur må skje innen 14 dager fra du mottok varen. 

Angreretten forutsetter at varen leveres tilbake ubrukt i original emballasje, samt ordrebekreftelsen du mottok med bestillingen. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

Hvis du benytter deg av angreretten skal du kun ha tilbake det du har betalt for selve varen, og varen skal sendes tilbake til selger før oppgjør finner sted. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre varens kjøpesum. Returfrakten bæres av kjøper.  

Vi vil behandle din retur så fort vi kan, men gjør oppmerksom på at returer kan ta opp til tre uker å behandle.


Reklamasjon 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.
Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.


Uavhentede varer på postkontor
Varer som ikke blir hentet på postkontoret vil bli returnert til selger for kjøpers regning.

Force majeure 

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for SAV å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. 

Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

Verneting

Ved en eventuell tvist aksepterer begge parter Oslo som verneting. Dette i henhold til Tvisteloven § 4-6 – Avtalt verneting.

Ved tvister som vi ikke lykkes å løse, anbefaler vi at du henvender deg til Forbrukerombudet, www.forbrukerombudet.no eller Sandakerveien 138, 0484 Oslo, tlf. 23 40 06 00. Vi følger alltid deres anbefalinger.

 

English version

General Conditions

We are the provider of the Web site www.styleartvilla.no and are Style Art Villa org. number:  920 042 635, ("SAV"). The terms ' we, our, and us ' are used to mean SAV.

To be able to register a customer account with us, in order to buy the product (s) via our website you must have filled 18 years. If you are under 18 years of age, you must have parental approval. Through the purchase of the product (s) from our range, you agree to our general terms and conditions, and therefore confirm that the information you provide about yourself is correct.

Because different screens and individual display settings affect color reproduction, we can't guarantee that the color nuances of your items match those images that appear when you're a consumer visiting our online store. We reserve for any misprints and typos.

We reserve the right to amend the general terms. Any changes we make will take effect no earlier than 10 days after the adjusted terms are available on our website.

Company information

Phone:
458 57 619

Opening Hours:
This is an online store only and therefore is available 24 hours.

Address:
Style Art Villa, Marcus Thranes vei 68B, Fjellhamar, Norway
Organization Number:
920 042 635

E-mail address:
Admn@styleartvilla.no

Registration:
For shopping at Styleartvilla.no you must not register with us. Registration is free, and without obligation.
You decide your own password and enter your email address when you sign up.

Account misuse can cause your account to be closed.

Sales conditions:

Here we give you an overview of our Terms of sale.

  • When you sign up as a customer and order an item and your payment is approved, you will receive a confirmation email and the purchase cancellation form.
  • All works of art sold through us are signed. We organize sale of art on behalf of the artist and we do not sell reproductions. Works of art are the property of the artist until the work is paid.
  • If your order is above 35 kg, we will contact you before the goods are shipped to agree on the type of freight.
  • You have a 14-day for cancellation of your purchase pursuant to the Purchase Act. Read about the cancellation period below.
  • Need help or more information please contact us by email: admn@styleartvilla.no

Payment:

All purchases at Style Art Villa are paid via online payment solutions.  We must have registered payment before processing the order.

Offers:

Offers are valid as far as supplies last.

Cancellation period:

The consumer may leave the agreement without giving any reason within 14 days after the purchaser has received the item, information on the rights in respect of the Repentance Act and form(angrerettsskjema). The purchase price must be above NOK 300/-to qualify for the cancellation right. If the cancellation form and information about rights after the undoing right the law is not provided by the seller the deadline extends to 3 months after the purchaser has received the item.

Returns must take place within 14 days of receiving the item.

Repentance act can only be used if the item is delivered back unused and unopened from the original package. That is, you cannot undo your purchase if you have broken the seal on your products or likewise.

Repentance act (angrerett) grants the trader the right to charge customer if the product is inflicted on a value reduction resulting from the use beyond what is the need to determine the nature, and/or function of the item. (Jr. cancellation right section 25).

If you take advantage of the right of cancellation, you shall get back  what you have paid for the item itself and the item must be sent back to the seller before settlement takes place. If the terms of the cancellation are fulfilled, the seller is obliged to pay back the item purchase price. The return freight is borne by the buyer.

We will treat your refund as fast as we can, but do note that refunds can take up to three weeks to process after we have received your claim and the products/s in good condition.

Claims:

If there is a shortage in the item, the buyer must in a reasonable time after he or she discovered it, give the seller a message that he or she will invoke the lack.
The deadline can never be shorter than two months from the time the consumer discovered the lack. The claiming must still take no later than two years after the buyer took over. If the item or part of it is intended to last substantially longer, the time for claim is five years.
In case of a delay, the seller must be informed in a reasonable period after the delivery time has passed and the item is not delivered.

Unclaimed items in Post Office:
Items that are not collected by the buyer at the post office will be returned to the seller at the buyer's expense.

Force majeure:

In case of an unforeseen situation that makes it impossible for SAV to comply with its obligations in this agreement, and which, according to normal law of sales rules, is considered Force majeure, terminates the affected Party's obligations as long as the extraordinary situation persists.

As Force majeure, for example, legal change, work conflict, strikes, lockouts, or other circumstances for which the parties do not have any control, such as war, rebellion, fire, explosion or interference from public authorities. The same is true for sudden change of requirements for labeling of products, warning texts, sales bans or decision from Governments that affect the market and products in negative direction or abnormal decline in the market.


Venue for sorting out legal dispute:
In the event of a dispute, both parties agree to accept Oslo as the venue. This in accordance with the Law of Disputes Section 4-6 – agreement to the venue.

For disputes that we are not successful in solving, we recommend that you contact the forbrukerombudet, www.forbrukerombudet.no or Sandakerveien 138, 0484 Oslo, tel. 23 40 06 00.

We always follow their recommendations.

Note : ( In spite of our best efforts the translation may not be exact as the Norwegian content. For all legal purpose the Norwegian version will be binding)