Privacy policy (personvernpolicy)

For English translation(not legally binding) please see below after Norwegian version

Personvernpolicy

Behandling av personopplysninger

Når du bruker styleartvilla.no vil det behandles personopplysninger om deg. Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte og derfor bruker vi et trygg Platform som heter Shopify. Shopify tar hensyn til kravene som stilles gjennom GDPR. Du kan lese mer om dette på shopify nettested (https://help.shopify.com/manual/your-account/GDPR)

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Når det brukes "vi", "våre" eller "oss" nedenfor, menes det Styleartvilla.no.

Formålet, samt grunnlaget, for å behandle alle personopplysninger om deg er for å forbedre tjenestene våre, samt – dersom du velger å bestille varer fra nettsiden – å oppfylle vår avtale med deg, (jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt b). I tillegg er vi pålagt å oppbevare en del informasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti- og returhåndtering, (artikkel 6 nr. 1 punkt c). Som det fremgår nedenfor, behandler vi også opplysninger med grunnlag i ditt samtykke, (iht. artikkel 6 nr. 1 punkt a).

Personopplysninger som samles inn og behandles

Personopplysninger som samles inn og behandles kan deles i to kategorier:

 1. Informasjon du gir oss.
 2. Informasjon vi får når du bruker tjenestene våre.
 1. Informasjon du velger å gi oss

Dersom du velger å handle hos oss vil vi samle inn og lagre den informasjonen du gir oss. Dette vil være:

 • Ditt navn
 • Din e-postadresse som vi benytter for kommunikasjon relatert til din ordre/ditt kundeforhold
 • Ditt telefonnummer som vi benytter for kommunikasjon relatert til din ordre/ditt kundeforhold
 • Din adresse, hvor vi vil sende eventuelle bestillinger
 • Kontonummer (dersom du har registrert dette) for utbetaling

Dette er informasjon som er frivillig å gi fra seg, men som vil være nødvendig for å bruke eller bestille fra nettsiden, og som derfor er en forutsetning at du avgir dersom du vil handle hos oss.

Når du handler på styleartvilla.no samler vi inn og oppbevarer navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering. Denne historikken slettes når formålet med behandlingen er opphørt. Du kan også be oss om å slette profilen din. 

Dersom du kontakter kundeservice eller kommuniserer med oss på andre måter, samler vi inn den informasjonen du gir fra deg i forbindelse med kontakten. Dette vil være følgende informasjon:

 • Ditt navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Ordrenummer
 1. Informasjon vi får når du bruker tjenestene våre

Når du bruker nettsidene våre samler vi inn og oppbevarer loggdata om endringer gjort på kundeprofilen din (f.eks. endring av adresse, telefonnummer o.l.), samt hvilke kategorier og produkter du klikker eller søker på. Dette for å kunne spore relevante endringer, samt lære hva våre kunder er opptatt av og dermed være i stand til å forbedre vårt produktutvalg og våre tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Som flere andre elektroniske tjenester bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologi ("cookies") for å samle inn informasjon om aktivitet, nettleser og enhet. 

Kontroll over informasjonen din

For at du skal ha kontroll over dine personopplysninger, vil du ha tilgang til følgende verktøy:

Tilgang til personopplysninger (innsyn) og oppdateringer: Du vil ha tilgang til det vesentlige av personopplysninger som behandles om deg ved å opprette bruker på nettsiden, og du kan da også oppdatere/korrigere opplysningene. 

Tilbakekall av samtykke : Hvis du senere ombestemmer deg vedrørende vår løpende mulighet til å samle inn informasjon fra kilder som du allerede har godtatt, kan du ganske enkelt tilbakekalle ditt samtykke ved å ta kontakt med kundeservice via epost.

Sletting av konto:  Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette brukerkontoen din, bare send oss en epost og vi slette profilen din snarest mulig.

Bruk av databehandlere

Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss, slik at vi kan levere våre tjenester til deg. Relevante opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre handelen deles med betalingspartner og transportør.

Klager

Ta selvsagt gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller bekymringer til hvordan vi behandler dine personopplysninger! Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med disse reglene eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan du også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Vi kan måtte endre informasjonen om behandling av personopplysninger fra tid til annen, bl.a. som følge av endringer i nettsidene eller våre tjenester, eller dersom det skjer endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

English Version

Privacy policy

 Processing of personal data

When you use styleartvilla.no, your personal information will be processed. We are keen to handle your personal information in a safe and secure manner and therefore we use a safe Platform called Shopify. Shopify takes into account the requirements posed by GDPR. You can read more about this at Shopify website (https://help.shopify.com/manual/your-account/GDPR)

Following this, you will find therefore information about personal information collected and how your personal information is processed, and your rights relating to the processing of your personal data.

When using "we ", “our “or "us" below, it means Styleartvilla.no.

 The purpose, as well as the basis, for processing all personal data about you is to improve our services and, if you choose to order items from the site- to fulfill our agreement with you,( jf. GDPR Article 6 nr. 1 point B). In addition, we are required to keep some information in connection with accounting, tax handling and any warranty and return handling, (article 6 nr. 1 point C). As stated below, we also process information based on your consent, (according to the Article 6 nr. 1 point a).

Personal information collected and processed

Personal information collected and processed can be divided into two categories:
1. Information you provide us.
2. Information we receive when you use our services.


 1. Information you choose to give us

  If you choose to shop with us we will collect and store the information you give us. This will be:
  • Your Name
  • Your email address that we use for communication related to your order/customer relationship
  • Your phone number which we use for communication related to your order/customer relationship
  • Your address, where we will send any orders
  • Account number (if you have registered this) for payment

  This is the information that is voluntary to give, but will be required to use or order from the site and, therefore, a prerequisite that you provide if you want to shop with us.

  When shopping at Styleartvilla.no we collect and store your name, address, email address and mobile number. This is the information we need to deliver the goods to you, and contact you regarding your order details. We are also required to keep this information in connection with accounting, tax handling and any warranty and in case of return handling. This history will be deleted when the purpose of the treatment is discontinued. 

If you contact customer service or communicate with us in other ways, we will collect the information you provide from you relating to the contact. This will be the following information:

 • Your Name
 • Email Address
 • Phone number
 • Order number
 1. Information we receive when you use our services

When you use our website, we collect and store log data about changes made to your customer profile (e.g., change of address, telephone number, etc.) and the categories and products you click or search on. This is to be able to track relevant changes as well as learn what our customers are passionate about and thus be able to improve our product range and our offerings. This information is also used to enable you to show you related products or to send you related offers (if you have explicitly requested it). The information is also used to produce traffic statistics for e.g. Capacity planning.

As a number of other online services, we use cookies and similar technologies to collect activity, browser, and device information.

Control over your information

In order that you to have control over your personal information, you will have access to the following tools:

Access to personal information (insight) and updates: You will have access to the essentials of personal information that is processed about you by creating a user on the site, and you can then update/correct the information as well.

Consent callback: If you later change your mind about our ongoing ability to collect information from sources that you have already accepted, you can simply revoke your consent by contacting customer service via email.

Account deletion: If for any reason you wish to delete your user account please let us know by email to customer service and we will delete your profile.

 

Use of the processors

We do not sell your personal information to third parties, nor do we change or otherwise convey such information with third parties. A third party is only able to access the information if this is necessary to perform certain services for us, so that we may deliver our services to you. Relevant information necessary to conduct the trade is shared with the payment partner and transporter.

Complaints

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns about how we treat your personal information! If you believe that our processing of personal data violates these rules or the privacy laws, including the Personal Data Act or the Privacy Policy (GDPR), then you may also complain about it to Data Inspectorate. For information about how to contact the Data Inspectorate, see the Data Inspectorate Web site: www.datatilsynet.no.

Changes

We may have to amend the information regarding the processing of personal data As a result of changes to the websites or our services, or any changes made to the privacy policy. Updated information will always be readily available on our web site.